Čikuli čistič skvrn 200 ml

Skladem
Kód produktu: AAADR000056 Kód výrobce: 8594003012198 Vydavatel/výrobce: Ava
Váha [kg]: 0.2

Technické parametry

Velikost 200ml/0,2l
Kusů v balení 1 kus
Hlavní Sklad: Skladem (10 Ks)
Drogerie: Skladem (3 Ks)

Soubory ke stažení

Čistič skvrn určený k čištění mastných, olejových a asfaltových skvrn především z textilíí, ale i jiných materiálů jako je sklo, kovy, vytvrzen&ea... Zobraz detailní popis
-25 %
Ušetříte
14,00 Kč
56,00 Kč
42,00 Kč
34,71 Kč bez DPH
Skladem
Ks

Popis produktu

Čistič skvrn určený k čištění mastných, olejových a asfaltových skvrn především z textilíí, ale i jiných materiálů jako je sklo, kovy, vytvrzené plasty.

Složení:
CYCLOHEXANE, ACETONE, PENTANE, ALCOHOL, ISOPROPYL ALCOHOL, MEK, DENATONIUM, BENZOATE, METHYL ALCOHOL.

Bezpečnostní upozornění

GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí 

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

cyklohexan, aceton, pentan, isopropylalkohol. 30 % a více alifatické uhlovodíky.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Obsah balení

1ks Čikuli čistič skvrn 200 ml

Hodnocení produktu

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Napište hodnocení
*
*