Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Severochema Toluen 700 ml

Akce Skladem
0%
Kód produktu: BL814 Kód výrobce: 8595009240363 Vydavatel/výrobce: Severochema
Váha [kg]: 0.7
Hlavní Sklad: Skladem (20 Ks)

Obvykle expedujeme: již dnes

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list pdf (932.64 Kb)
Severochema Toluen 700 ml Je speciální organické rozpouštědlo (např. k ředění lepidel, čištění a odmašťování). Vlastnosti a výhody Toluen (chemicky methylbenzen) je čirá, ve vodě nerozpustná těkavá kapalina, jejíž páry tvoří se vzduchem třas... Zobraz detailní popis
110 Kč
110 Kč
91 Kč bez DPH
Skladem
ks

Popis produktu

Severochema Toluen 700 ml

Je speciální organické rozpouštědlo (např. k ředění lepidel, čištění a odmašťování).

Vlastnosti a výhody

Toluen (chemicky methylbenzen) je čirá, ve vodě nerozpustná těkavá kapalina, jejíž páry tvoří se vzduchem třaskavou směs.

Patří mezi aromatické uhlovodíky, je zdraví škodlivý.

Použití

Speciální organické rozpouštědlo (např. k ředění lepidel, čištění a odmašťování).

Legislativa

Vážení odběratelé, na základě vyhlášky 284/2006 Sb. kterou se mění vyhláška 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejich uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů vyplývá že: od 15. 6. 2007 se nesmí TOLUEN uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1% hmotnosti nebo vyšší v lepidlech a barvách ve sprejích, které jsou určeny k prodeji spotřebitelům. Ministerstvo životního prostředí ČR interpretuje tuto změnu vyhlášky takto: „Po 15.6.2007 se nesmí prodávat spotřebitelům: - samotný toluen - lepidla a barvy ve sprejích, které obsahují více než 0,1% toluenu Prodej ostatních přípravků obsahujících toluen spotřebitelům není touto vyhláškou omezen.“

Toluen lze nadále prodávat živnostníkům a firmám pro provozní účely, kteří se při nákupu prokáží živnostenským listem nebo výpisem z obchodního rejstříku (osobně nebo zaslanou oskenovanou kopií)  

Bezpečnostní upozornění

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

toluen (Index: 601-021-00-3; CAS: 108-88-3)

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P370-P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Proč nakoupit?

Rychlé odeslání

Rychlé odeslání

V pracovních dnech odesíláme objednávky do
24 hodin.

Ověřeno

Garance nákupu

Ověřený e-shop. Přesvědčte se sami na Heureka.cz, Heureka.sk a Zboží.cz.

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Kontaktuje nás
podpora@surtep.cz
+420 312 313 800

Výdejní místa

Doručení

Vaši objednávku doručíme až k Vám domů nebo na výdejní místo. Více informací zde.

Bezplatné vrácení

Bezplatné vrácení

Bezplatně nám zašlete objednávku zpět. Více informací zde.

Hodnocení produktu

Statistika hodnocení zákazníků

80%
Hodnotilo 1 uživatelů
5
0% (0)
4
100% (1)
3
0% (0)
2
0% (0)
1
0% (0)
25.12.2023 Ověřený nákup Recenze pochází od skutečného zákazníka, která byla ověřena pomocí portálu Heureka.